ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ, ವಕೀಲರಿಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಶಯಗಳು: ಉಮೇಶ್ ಎಸ್ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು

ನಂದಿನಿ ಮೈಸೂರು

ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ವಕೀಲ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಶಯಗಳು,

ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ವಕೀಲ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ಧಿಕ ಶುಭಶಯಗಳು

ಶುಭಕೋರುವವರು,
ಉಮೇಶ್ ಎಸ್ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರು,
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮೈಸೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘ, ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ., ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಮಿತಿ ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *