ಮಹೇಶ್ ರಾಜೇ ಅರಸ್ ರವರಿಂದ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನಂದಿನಿ ಮೈಸೂರು

ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ಹಬ್ಬ

ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವವರು

ಮಹೇಶ್ ರಾಜೇ ಅರಸ್ (ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *