ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ವಿಷಕಂಠನಾಯಕ ಟಿ.ಎಂ

 

ಮೈಸೂರು :6 ಆಗಸ್ಟ್ 2022

ನಂದಿನಿ ಮೈಸೂರು

೦೪-೦೮-೨೦೨೨ ರಂದು ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಿಂಡಿಕೇಟಿನಿಂದ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ ದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ , Dr. M R Gangadhar ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ Vishakantanayaka T M ಅವರು ಸಾದರಪಡಿಸಿದ “ Poverty and Livelihood Problems among the Iruliga Tribal Population in Ramanagara District , Karnataka ” sow ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನು , Anthropology ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ . ಪದವಿಗಾಗಿ , ೨೦೧೦ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ . ನಿಯಮಾವಳಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅ ೦ ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ . ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ . Vishakantanayaka T M ಅವರು ಸದರಿ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ . ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ( ಖುದ್ದಾಗಿ / ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ) ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *