ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹರೀಶ್ ಗೌಡರಿಗೆ ಒಲಿದ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಟಿಕೇಟ್

ನಂದಿನಿ ಮೈಸೂರು

ಚಾಮರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹರೀಶ್ ಗೌಡರಿಗೆ ಒಲಿದ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಟಿಕೇಟ್

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *