31 ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ನೇಮಕ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿದಾರರು ಯಾರು?

ನಂದಿನಿ ಮೈಸೂರು

 

31 ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ನೇಮಕ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿದಾರರು ಯಾರು?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *