ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ನಂದಿನಿ ಮೈಸೂರು

ಮೊದಲ ಸುತ್ತು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ
ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ: ಯದುವೀರ್ 5123

ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 4430

ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ ಮುನ್ನಡೆ.

——————————–

ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯದುವೀರ್ ಮುನ್ನಡೆ

ಯದುವೀರ್ 26350

ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 21006

ಯದುವೀರ್ 5344 ಮತಗಳ ಮುನ್ನಡೆ


2ನೇ ಸುತ್ತು ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಯದುವೀರ್

ಯದುವೀರ್ ಗೆ 36740

ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 28574

ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 8166 ಮತಗಳ ಹಿನ್ನಡೆ


 

3ನೇ ಸುತ್ತು 58596 ಯದುವೀರ್

ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 64095

———————-

4ನೇ ಸುತ್ತು

ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 64095(+8949)

ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 55146 (-8949)


5ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 70855(+12072)

ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 58783 (-12072)


6ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 6953  ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 83613(+6953)

ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 76660 (-6953)


 

7ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 12484  ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 82178

ಯುದುವೀರ್ 94662(+12484)

ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 82178(-12484)


 

8ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 20196  ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 11823 (+20196)

ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 91627 (-20196)


 

9ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 26018  ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 128558 (+26018)

ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 102540 (-26018)

———————————————————-

11ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 28724  ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 142511 (+28724)

ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 113767 (-28724)


12ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 35467 ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 164337 (+35467)

ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 128870 (-35467)

—————————

13ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 36540 ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 178433 (+36540)
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 141893 (-36540)

————————

14ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 48318 ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 197069 (+48318)
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 148751 (-48318)

————————————————-

ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 48318 ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 197069 (+48318)
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 148751 (-48318)

——————————————————–

ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 48534 ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 214242 (+48538)
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 165708 (-48538)

——————————————————-

ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 47676 ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 218031 (+47676)
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 170355 (-47676)

 

—————————————————–

ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 56374 ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 236037 (+56374)
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 179663 (-56374)

 

————————————————–

ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 59813 ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 250513 (+59813)
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 190700 (-59813)

 

———————————————–

ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 648605 ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 261810 (+648605)
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 196950 (-648605)

 

——————————————–

ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 62966 ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 304365 (+62966)
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 241399 (-62966)

——————————————

ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 57255 ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 306496 (+57255)
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 249241 (-57255)

 

—————————————

ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 66125 ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 323826 (+66125)
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್  257701 (-66125)

————————————–

ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 68880 ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 339355 (+68880)
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್  270475 (-68880)

 

————————————-

ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 74150 ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 350974 (+74150)
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್  276824 (-74150)

 

————————————

ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 82413 ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 376709 (+82413)
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್  29496 (-82413)

———————————————

ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 85123 ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 386345 (+85123)
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್  301222 (-85123)

 

——————————————

ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 86639 ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 396950 (+86639)
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್  310311 (-86639)

 

—————————————

ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 88823 ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 412685 (+88823)
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್  323857 (-88823)

 

———————————–

ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 89137 ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 416716 (+89137)
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್  327579 (-89137)

 

——————————-

ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 96331 ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 439967 (+96331)
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್  343636 (-96331)

 

————————–

ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 99197 ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 451165 (+99197)
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್  351968 (-99197)

 

———————-

ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 93491 ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 467817 (+93491)
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್  374326 (-93491)

 

——————

ಎನ್ ಡಿ ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯದುವೀರ್ 93491 ಮುನ್ನಡೆ,ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿನ್ನಡೆ

ಯುದುವೀರ್ 467817 (+93491)
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್  374326 (-93491)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *