ಆರ್. ಶ್ರೀಪಾಲ್ ರವರಿಗೆ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಶುಭಕೋರುವವರು : ಕೆಕೆಸಿ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್

ನಂದಿನಿ ಮೈಸೂರು

ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ,ಪ್ರಧಮ ದರ್ಜೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಸಂಜಯ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಆರ್. ಶ್ರೀಪಾಲ್ ರವರಿಗೆ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು .

ಶುಭಕೋರುವವರು :ಕೆಕೆಸಿ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *