ಗಜೇಂದ್ರ ಪಿ.ರವರಿಗೆ ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಪದವಿ

ನಂದಿನಿ ಮೈಸೂರು 

        ಗಜೇಂದ್ರ ಪಿ.ರವರು ಡಾ.ಬಿ.ಕೆ.ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ A Corpus Based Approach for Sentiment Analysis in Kannada ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ. ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *