ಕೆಆರ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಮುನ್ನಡೆ

ನಂದಿನಿ ಮೈಸೂರು

ಕೆಆರ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಮುನ್ನಡೆ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *