ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ 14ನೇ ಸುತ್ತು 60 ಸಾವಿರ ಮತ ಪಡೆದ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದು 

ನಂದಿನಿ ಮೈಸೂರು

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ 14ನೇ ಸುತ್ತು 60 ಸಾವಿರ ಮತ ಪಡೆದ ಅನಿಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದು

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *