5 – 7 – 2023 ಇಂದಿನ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ

ನಂದಿನಿ ಮೈಸೂರು

5 – 7 – 2023 ಇಂದಿನ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ

Beans – 50
Pbeans – 55
Chilly – 55
Ccr – 10
Mc – 8
Sunami – 10
Helavan – 10
Gundu – 8
Mathan – 14
Heere – 30
Padla – 20
Kovaka – 22
Kaipa – 35
Flower – 26
Paire – 22
Capsi – 65
Sore – 10
Wite – 7
Cabage – 12+10
Seeme – 20
Bajji – 55+40
Bende – 15
Tamoto – 80

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *