ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರಿಂದ ಕ್ವಾಂಟಂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ’ ಅನುಮೋದಿತ ಪಾಲಿಕ್ಯಾಬ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಇ ಐ ವಿತರಣೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ

‘ಕ್ವಾಂಟಂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ’ ಅನುಮೋದಿತ ಪಾಲಿಕ್ಯಾಬ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಇ ಐ ವಿತರಣೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಮೈಸೂರು, ಜನವರಿ 28 – ಮೈಸೂರಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೈಭವದ ದಾಖಲಾವಣೆಗಾಗಿ, ‘ಕ್ವಾಂಟಂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ’ ಪಾಲಿಕ್ಯಾಬ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಇ ಐ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ ಅನುಮೋದಿತ ವಿತರಣೆಯನ್ನು

 

ಮಾಜಿ ಉಪಮಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸಿ. ಎನ್ ಆಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ್ ನೆರೆವೇರಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಇರುವ ‘ಕ್ವಾಂಟಂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ’ ಹೊಸ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಗಳ ಹೊರತು ಗುಣಮುಖ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕ್ಯಾಬ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಇ ಐ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ ಅನುಮೋದಿತ ವಿತರಣೆಯು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡಲು ‘ಕ್ವಾಂಟಂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ’ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಡಿದೆ.

‘ಕ್ವಾಂಟಂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ’ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ ಅಭಿಲಾಷ್, ಪಾಲಿಕ್ಯಾಬ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಇ ಐ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಹಿನ್ನಲೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಎಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರೂ, ಉದ್ಯಮ ಭಾಗಿಗಳೂ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *